Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Program ochrony powietrza – 2020 r.

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego opracowany został w związku z wystąpieniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy opolskiej oraz strefy miasto Opole, a także ze względu na konieczność wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie C-336/16. Integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych. Program obejmuje ocenę jakości powietrza w strefie opolskiej (o kodzie PL1602) ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz roślin, a także w strefie miasto Opole (o kodzie PL1601) ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Program ochrony powietrza jest dokumentem, którego projekt, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś), może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 47, po uzgodnieniu z właściwym organem, o których mowa w art. 57 tejże ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu uznał, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wnioskiem nr DOŚ-V.721.1.2020.AT z dnia 08.01.2020 r., w sprawie uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art. 47 ww. ustawy, konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego. Zgodnie zatem z art. 48 ww. ustawy, po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie art. 30, 39 ustawy ooś, Zarząd Województwa Opolskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie sporządzenia dokumentu.

Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu dokumentu przebiega w trzech etapach:

  • Na etapie opracowania założeń do „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” – od 14 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r.,
  • Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza – konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały nr 2400/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2020 r. – od 26 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. (wydłużenie do 24 kwietnia 2020 r.),
  • Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza – konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały nr 2828/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. – od 3 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2020 r..

Na etapie wypracowania założeń do projektu przeprowadzono 20 spotkań konsultacyjnych we wszystkich powiatach, przeznaczonych dla mieszkańców, gmin, starostw powiatowych, podmiotów i innych interesariuszy „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”. Spotkania miały charakter spotkań otwartych dla wszystkich zainteresowanych, a także dedykowanych, na które zostały zaproszone poszczególne grupy interesariuszy, m.in. w celu wypracowania zapisów poszczególnych części „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.

Na etapie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza (Uchwała nr 2400/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 marca 2020 r.) przeprowadzono 20 spotkań w formie webinarium.

Projekt „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2400/2020 z dnia 23 marca 2020 r. i skierowany do konsultacji społecznych, opiniowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i Ministra Klimatu oraz do opiniowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, a także organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Województwa Opolskiego na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr I/13/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego”.

W związku z wprowadzeniem znacznych zmian do projektu “Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” oraz w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2828/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. przyjął projekt „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i skierował go do konsultacji społecznych, opiniowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i Ministra Klimatu oraz do opiniowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, a także organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Województwa Opolskiego.

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego został przyjęty uchwałą Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2186, opublikowany 5 sierpnia 2020 r.). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Link do uchwały znajduje się: tutaj

Opracowanie “Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Współpraca