Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

DZIAŁANIA PROJEKTU

WYKAZ WSZYSTKICH DZIAŁAŃ

 

A. Działania przygotowawcze

 

A1 Utworzenie zespołu projektowego

A2 Przygotowanie koncepcji zarządzania regionalnym programem środowiskowym (POP) na wszystkich poziomach zarządzania

A3 Przygotowanie projektu systemu informatycznego

A4 Przygotowanie projektu silnie rozproszonego regionalnego systemu monitorowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego

A5 Zaprojektowanie programu kształcenia kompetencji Koordynatora POP

A6 Przygotowanie platformy współpracy bezpośredniej współbeneficjentów

A7 Przygotowanie kompleksowego planu komunikacji

 

B. Podstawowe działania

 

B1 Zapewnienie wymaganych kompetencji administratora systemu zarządzania jakością powietrza

B2 Przygotowanie bazy danych z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji i bazy danych dla istotnych źródeł emisji zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, dla których wydano pozwolenia zintegrowane

B3 Budowa systemu informatycznego do monitorowania, raportowania i aktualizowania POP i zasilenie systemu danymi

B4 Uruchomienie sieci silnie rozproszonego regionalnego monitorowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz modelowania w sposób spójny w każdej gminie województwa opolskiego

B5 Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań POP

B6 Przygotowanie materiałów edukacyjnych i materiałów eksploatacyjnych wspierających proces aktywizacji społecznej w zakresie realizacji POP

B7 Przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza

B8 Transfer metody przygotowywania i aktualizowania POP na formę elektroniczną

 

C. Monitorowanie wpływu projektu

 

C1 Badanie świadomości społecznej

C2 Ocena poprawy jakości powietrza w wyniku wprowadzanych działań naprawczych wynikających z realizacji POP

C3 Monitoring wzrostu skuteczności administracji publicznej

C4 Monitoring społeczno-ekonomicznego wpływu działań projektu

C5 Monitoring i pomiar wskaźników rezultatu

 

D. Komunikacja i rozpowszechnianie projektu i jego wyników

 

D1 Planowanie i realizacja rozpowszechniania wiedzy i wyników projektu

D2 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE i innymi projektami w zakresie zarządzania jakością powietrza

 

E. Zarządzanie projektem

 

E1 Zarządzanie projektem

E2 Powołanie i prace Komitetu Sterującego Projektem

E3 Niezależny kontroling projektu

E4 Przygotowanie Planu After LIFE

 

OPIS WYBRANYCH DZIAŁAŃ

 

A2 Przygotowanie koncepcji zarządzania regionalnym programem środowiskowym (POP) na wszystkich poziomach zarządzania

 

Jednym z głównych celów projektu jest: zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego w stosunku do działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza (POP). Oznacza to zapewnienie równocześnie działających komponentów umożliwiających spójność, stabilność, odpowiednią dynamikę, trwałość, przewidywalność uzyskiwanych efektów. Celem działania A 2 jest opracowanie całościowej koncepcji systemu zarządzania.

Wytworzona w wyniku działania koncepcja systemu stanowić będzie podstawę do dalszych prac nad zbudowaniem systemu zarządzania, np. zaprojektowania systemu IT, zaprojektowania programu kształcenia koordynatorów POP, zaprojektowania szkolenia dla administratora systemu zarządzania jakością powietrza (wojewódzkiego koordynatora POP).

Opracowanie koncepcji systemu zarządzania POP będzie innowacyjnym rozwiązaniem biorąc pod uwagę elementy wielowymiarowe dla zwiększenia dynamiki przepływu informacji, podejmowanie decyzji zarządczych dotyczących działań naprawczych, współpraca między Gminami i Urzędem Marszałkowskim w zakresie wdrażania POP, zadań organizacyjnych, reguł i obowiązków oraz zastosowanych standardów.

 

A3 Przygotowanie projektu systemu informatycznego

 

System informatyczny będzie miał budowę modułową, zawierającą m.in. następujące moduły:

a) moduł gromadzący i prezentujący dane;
b) moduł wspomagający proces planowania i zarządzania zadaniami przez gminy;
c) moduł obsługujący potrzeby mieszkańców;
d) moduł do zarządzania zadaniami przez Województwo Opolskie;
e) moduł do raportowania realizacji POP przez gminy;
f) moduł do raportowania realizacji POP przez Województwo Opolskie;
g) moduł tworzenia okresowych aktualizacji planu i scenariuszy;
h) moduł administracyjny i serwisowy;
i) moduł udostępnienia informacji o środowisku;
j) moduł rozproszonego regionalnego systemu monitorowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
k) moduł inwentaryzacji źródeł emisji.

Zaprojektowane rozwiązanie IT będzie nowym i innowacyjnym narzędziem, którego rozwój jest niezbędny do skutecznego wspierania oczekiwanego wzrostu działań inwestycyjnych dotyczących wymiany źródeł ciepła i zwiększonej dynamiki przepływu danych i informacji na temat działań naprawczych podjętych w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

 

A4 Przygotowanie projektu silnie rozproszonego regionalnego systemu monitorowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego

 

Zwiększenie dostępu do informacji o stanie jakości powietrza zostanie zrealizowane poprzez uruchomienie silnie rozproszonej regionalnej sieci monitoringu i modelowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego w formie e-usługi – zbierania i udostępniania danych o stężeniach PM10 i PM2.5 w sposób spójny.

Problem z wykorzystaniem danych monitorowanych w ramach sieci lokalnych (w ramach tych sieci na terenie województwa opolskiego działa obecnie już ok. 200 czujników) polega na tym, że nie działają one wg jednolitego standardu, dlatego pochodzące z nich dane są trudno porównywalne.

Uruchomiony w ramach projektu silnie rozproszony regionalny system monitorowania jakości powietrza oraz modelowania dyspersji zanieczyszczeń, będzie zintegrowany i skalibrowany z pomiarową siecią krajową, dzięki czemu również wyniki z istniejących już sieci będą możliwe do włączenia.

Aby zapewnić odpowiednią jakość informacji w utworzonym silnie rozproszonym regionalnym systemie monitoringu, zostanie opracowany projekt tego systemu, uwzględniający następujące aspekty:

1) projekt przestrzennej lokalizacji czujników jakości powietrza w ramach regionalnej sieci;
2) zdefiniowanie wymagań w zakresie jakości i techniki pomiarów stężeń pyłów PM10 i PM2.5;
3) zdefiniowanie wymagań w zakresie przetwarzania danych;
4) zdefiniowanie wymagań w zakresie transferu i udostępniania wyników w ramach e-usługi.

Zwiększenie dostępu do informacji o stanie jakości powietrza zostanie zrealizowane poprzez:

 • uruchomienie silnie rozproszonej regionalnej sieci monitoringu i modelowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego w formie e-usługi;
 • zakup 71 czujników;
 • modelowanie dyspersji zanieczyszczeń;
 • uwzględnienie krajów czeskich (11 węzłów sieci).

 

A.5. Zaprojektowanie programu kształcenia kompetencji Koordynatora POP

 

Jednym z celów szczegółowych projektu jest zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości obsługi mieszkańców poprzez podniesienie kompetencji koordynatorów POP.

Obecnie poziom kompetencji na takich stanowiskach jest zróżnicowany. Istnieje potrzeba usystematyzowania i ustandaryzowania kompetencji osób zajmujących się tematyką ochrony powietrza w gminach.

Usystematyzowanie i ustandaryzowanie kompetencji osób zajmujących się tematyką ochrony powietrza w gminach i powiatach:

 • Program kształcenia kompetencji koordynatora POP;
 • Kurs przygotowawczy;
 • Dwusemestralne studia podyplomowe.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Pracownicy Politechniki Opolskiej posiadają duże doświadczenie w budowaniu kompetencji z zakresu, który jest oczekiwany wśród gminnych koordynatorów programu POP.

Zajęcia odbywać się będą w jeden dzień w tygodniu (piątek) w każdym semestrze. Harmonogram i plan studiów uwzględniający podział na grupy wykładowe i ćwiczeniowe zostanie przygotowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

A6 Przygotowanie platformy współpracy bezpośredniej współbeneficjentów

W ramach realizacji działania przygotowany zostanie program 12 seminariów dla Koordynatorów POP, który będzie zawierać wymagania dla prowadzących merytorycznie dane seminarium.

Celem tych seminariów będzie wzajemna wymiana doświadczeń gminnych koordynatorów POP w zakresie realizacji zadań z zakresu POP w gminie. Każda edycja takiego spotkania będzie poświęcona innemu zagadnieniu wymianie doświadczeń i praktyk, jak również wymianie wiedzy i informacji.

Dzięki takim działaniom gminni koordynatorzy POP, oprócz zrealizowania studiów podyplomowych, będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w części seminaryjno-warsztatowej przez co każdy z nich będzie mógł jeszcze lepiej przygotować się do pełnienia swoich obowiązków. W tej formule będzie również zachodzić wymiana dobrych praktyk i ujednolicenie standardu realizowanych zadań i procesów.

 

B2 Przygotowanie bazy danych z inwentaryzacją źródeł niskiej emisji i bazy danych dla istotnych źródeł emisji zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, dla których wydano pozwolenia zintegrowane

 

Dane z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji stanowią bardzo istotne informacje ilościowe i jakościowe o emisji zanieczyszczeń (w ramach niniejszego projektu dotyczy to przede wszystkim PM10 i PM2.5), bez których trudno jest ocenić miejsca i skalę działań naprawczych wymaganych dla poprawy jakości powietrza.

Znajomość miejsca i skali problemu (tj. źródeł niskiej emisji koniecznych do wymiany), pozwoli skuteczniej zarządzać działaniami naprawczymi: planować liczbę i rodzaj wymian, skoncentrować działania edukacyjne i motywacyjne na konkretnych grupach mieszkańców, śledzić skuteczność tych działań (rejestrować dokonane wymiany i szacować efekty ekologiczne) oraz weryfikować podejmowane działania naprawcze przekładają się na poprawę jakości powietrza, jak również określać priorytety tych działań na skalę danej gminy i całego województwa. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji konieczności podejmowania decyzji o dofinansowaniach, aby zapewnić ulokowanie środków publicznych szczególnie w miejscach, w których zmiana przyniesienie największy efekt poprawy.

Realizacja działania odbędzie się w na terenie całego województwa opolskiego. Spodziewane wyniki: 80% zamieszkałych budynków na terenie województwa opolskiego z określonym w wojewódzkiej bazie danych POP: rodzajem ogrzewania, parametrami źródła emisji i wielkością uwalnianej emisji do powietrza.

 

B3 Budowa systemu informatycznego do monitorowania, raportowania i aktualizowania POP i zasilenie systemu danymi

 

Stworzenie innowacyjnego systemu informatycznego do zarządzania realizacją POP wraz z zasileniem systemu danymi będzie realizowana na podstawie przygotowanego projektu system informatycznego (działanie A 3).

 

B4 Uruchomienie sieci silnie rozproszonego regionalnego monitorowania jakości powietrza w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz modelowania w sposób spójny w każdej gminie województwa opolskiego

 

Działanie będzie polegało na uruchomieniu, w ramach projektu, systemu zarządzania informacjami dla realizacji POP, e-usług w zakresie informowania o prognozowaniu jakości powietrza, w oparciu o regionalną sieć rozproszonego bieżącego monitorowania jakości powietrza.

Obecny moduł pomiarowy będzie służył celom informacyjnym i analitycznym oraz będzie monitorował wyniki wdrożonego POP na skalę lokalną. Dzięki gęstszej sieci pomiarowej oraz lepszym prognozom i komunikatom informacyjnym zawartym w systemie o negatywnym wpływie zanieczyszczeń na zdrowie zwiększy się świadomość, co przełoży się na większą liczbę działań inwestycyjnych (wymiana kotłów), a to bezpośrednio poprawi jakość powietrza.

Spodziewany wynik: wzrost świadomości o bieżącym zróżnicowaniu jakości powietrza w poszczególnych gminach i zmianach w tym zakresie (w tym z 71 nowych czujników). Zwiększony dostęp do informacji.

 

B5 Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań POP

 

Działanie obejmuje:

 • przeprowadzenie przez Gminy będące współbeneficjentami w projekcie rekrutacji i zatrudnienia gminnego koordynatora POP (42 osoby) oraz ich ogólnego przeszkolenia. Jedną z istotnych wytycznych w procesie rekrutacji będzie opracowany w ramach działania A 5 profil kompetencyjny kandydata na stanowisko gminnego koordynatora POP;
 • zrealizowanie procesu kształcenia gminnych koordynatorów POP, którym objęci będą również inni interesariusze projektu – z gmin oraz powiatów województwa opolskiego, niebędących współbeneficjentami w projekcie. Łącznie programem kształcenia w formie studiów podyplomowych objętych będzie 90 osób.

Aby program edukacyjny mógł być skuteczny, dla grupy uczestników, którzy będą tego wymagali (ich startowe kompetencje nie będą w pełni odpowiadać profilowi kompetencyjnemu kandydata na gminnego koordynatora POP i wymagane będzie uzupełnienia bazowe kompetencji), przed uruchomieniem studiów podyplomowych zostanie przeprowadzony miesięczny kurs przygotowawczy.

Po kursie przygotowawczym zostaną uruchomione studia podyplomowe, których program będzie wynikał z opracowanego w ramach działania A 5 projektu programu dostosowanego do diagnozy potrzeb grupy docelowej postawionej po kursie przygotowawczym. Priorytetem działania jest realne przygotowanie kompetencyjne gminnych koordynatorów POP do skutecznego pełnienia przez nich roli w systemie zarządzania realizacją POP.

Spodziewany wynik: 40 certyfikowanych audytorów standardu środowiskowego budynku mieszkalnego.

 

B6 Przygotowanie materiałów edukacyjnych i materiałów eksploatacyjnych wspierających proces aktywizacji społecznej w zakresie realizacji POP

 

Działanie polegać będzie na:

 • przeanalizowaniu, zaprojektowaniu i wytworzeniu materiału edukacyjno-informacyjnego
  (w formie prezentacji);
 • zaprojektowaniu konspektu szkoleniowego, wskazującego cel szkolenia, charakterystykę grupy docelowej, formę przeprowadzenia oraz przebieg szkolenia i wykorzystania prezentacji, jako narzędzia edukacyjnego;
 • opracowaniu projektu broszury informacyjnej, stanowiącej materiał dla mieszkańców uczestniczących w gminnych szkoleniach, spotkaniach edukacyjnych.

Równocześnie z opracowaniem narzędzia szkoleniowego zostanie zaprojektowany konspekt szkoleniowy, wskazujący cel szkolenia, charakterystykę grupy docelowej, formę przeprowadzenia oraz przebieg szkolenia i wykorzystania prezentacji, jako narzędzia edukacyjnego.

Dodatkowo zostanie opracowany projekt broszury informacyjnej, stanowiącej materiał dla mieszkańców uczestniczących w gminnych szkoleniach, spotkaniach edukacyjnych i aktywizacyjnych.

Aby efekty rzeczowe działania były spójne z zagadnieniami, w zakresie których kształcony będzie gminny koordynator POP, kierownik studiów podyplomowych zostanie włączony do opracowania założeń
do konspektu szkoleniowego, prezentacji i projektu materiałów informacyjnych dla mieszkańców gmin.

 

B7 Przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza

 

Jednym z najważniejszych spodziewanych efektów projektu jest wzrost wiedzy, zainteresowania i motywacji do zmiany w ramach grupy docelowej, jak również dostarczenie bardziej dostępnych usług w szczególności dla grupy docelowej. Ten efekt zostanie osiągnięty bezpośrednio w ramach intensywnych szkoleń, spotkań aktywizacyjnych i edukacyjnych, które każdy z współbeneficjentów będzie przeprowadzał we własnej gminie.

Działanie B 7 w ramach projektu ma podwójne znaczenie – jako:

1) działanie wdrażające gminnego koordynatora POP do realizacji jego roli w systemie zarządzania jakością powierza;
2) działanie podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie znaczenia jakości powietrza i ich wpływu
na pogorszenie tej jakości.

W ramach realizacji swojej roli, każdy gminny koordynator POP przeprowadzi minimum 10 spotkań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym i aktywizacyjnym z mieszkańcami swojej gminy. Spotkania te będą związane z podniesieniem świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze
(np. programów dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne lub działania termomodernizacyjne).

Łącznie planowane jest min. 400 spotkań (szkoleń, spotkań edukacyjnych i aktywizacyjnych), z którymi dotrze się bezpośrednio do 5 000 osób z województwa opolskiego.

W związku z tym jak ważna jest zmiana podejścia mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, projekt przewiduje przygotowanie całej puli materiałów tak, aby zapewnić łatwy dostęp mieszkańców do wszelkiego rodzaju treści i informacji w tym zakresie, w tym zróżnicowanych pod kątem potrzeb odbiorców, oraz aby uniknąć sytuacji, w której wyczerpanie materiałów utrudni osiągnięcie niezbędnych efektów. Wydruki, jako narzędzie do aktywizacji i działań edukacyjnych dla grup docelowych, będą zawierały określone dopasowane do potrzeb, wiedzy i motywacji danej grupy treści. Materiały będą zawierały również praktyczne informacje dotyczące tego jak wymienić źródło ciepła, jakiej pomocy i od kogo można oczekiwać.

 

B8 Transfer metody przygotowywania i aktualizowania POP na formę elektroniczną

 

Działanie to jest jednym z działań wieńczących zmianę w metodzie zarządzania jakością powietrza. Efektami rzeczowymi działania będą kluczowe systemowe wyniki: opracowane konkretne plany działań operacyjnych poprawiających jakość powietrza, zapisane w formie zadań w elektronicznej bazie danych, dzięki czemu raportowanie i aktualizowanie poszczególnych zadań i całego POP będzie znacznie szybsze i częstsze. Przełoży się to na większe tempo realizacji POP (względem aktualnej metody zarządzania).

Działanie B 8 obejmuje:

1) Przygotowanie w systemie IT przez każdego z koordynatorów POP gminnego/powiatowego programu ochrony powietrza;
2) Przygotowanie w systemie IT przez każdego z koordynatorów POP sprawozdania z realizacji wojewódzkiego POP za 2021 r. i przekazanie go systemem informatycznym do UMWO.

Poddziałania 1) i 2) będą również możliwe do realizacji przez inne gminy, które nie są współbeneficjencimi projektu, ponieważ w ramach udziału w programie szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji, dedykowane zostanie przedstawicielom wszystkich gmin i powiatów województwa opolskiego, każdy student zostanie wdrożony w celu wykorzystania systemu informatycznego do monitorowania, raportowania i aktualizacji POP.

Oczekiwany wynik: 40 Gminnych Programów Ochrony Powietrza (GPOP) oraz 40 raportów z realizacji POP i poprawy jakości powietrza dla obszarów województwa opolskiego.

 

C1 Badanie świadomości społecznej

 

W ramach projektu w celu zbadania świadomości społecznej problemu niskiej emisji. Na bazie przygotowanej ankiety dwukrotnie zostaną przeprowadzone badania świadomości społecznej:

 • do 31 maja 2021 r,;
 • do 30 września 2022 r.

Badania zostaną przeprowadzone metodą CATI (ang. computer-assisted telephone interviewing), czyli wspomaganym komputerowo wywiadem telefonicznym/ CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), czyli wspomaganym komputerowo wywiadem przy pomocy strony WWW.

Każdorazowo badanie zostanie wykonane na próbie 1000 mieszkańców. Obszar objęty badaniem – wszystkie gminy województwa opolskiego.

 

C2 Ocena poprawy jakości powietrza w wyniku wprowadzanych działań naprawczych wynikających z realizacji POP

 

Działanie polegać będzie na opracowaniu raportu o liczbie i rodzaju wymian nieekologicznych źródeł ogrzewania, wielkości unikniętej emisji i uzyskanego efektu ekologicznego z podziałem na poszczególne gminy województwa opolskiego oraz porównaniu z danymi dostępnymi dla okresu poprzedzającego projekt.

Działanie polegać będzie na opracowaniu raportu:

 • o liczbie i rodzaju wymian nieekologicznych źródeł ogrzewania;
 • wielkości unikniętej emisji i uzyskanego efektu ekologicznego z podziałem na poszczególne gminy województwa opolskiego;
 • porównaniu z danymi dostępnymi dla okresu poprzedzającego projekt.

 

C3 Monitoring wzrostu skuteczności administracji publicznej

 

Ocena poprawy skuteczności działania administracji publicznej zostanie wykonana w oparciu o:

1) analizę zmian w programach dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania stosowanych przez gminy województwa opolskiego – czy nastąpił wzrost tempa wymian i poprawa ich priorytetyzacji oraz szybki dostęp do bieżących wiarygodnych danych o uzyskiwanych efektach z wymian;
2) analizę poziomu wykorzystania wytworzonego systemu informacyjnego do zarządzania realizacją POP – w oparciu o liczbę aktywnych użytkowników;
3) analizę poprawy dostępności informacji o stanie jakości powietrza, dokonaną w oparciu o analizę jakości działania e-usługi, ilości aktywnych użytkowników, poziom zainteresowania danymi o stanie jakości powietrza w przestrzeni publicznej, inicjatywami oddolnymi na rzecz wzmocnienia obywatelskiego dbania o niepogarszanie jakości powietrza.

 

C4 Monitoring społeczno-ekonomicznego wpływu działań projektu

 

W początkowej fazie działania C.4 zostaną wybrane odpowiednie źródła bezpośrednich i pośrednich informacji na temat poszczególnych pozycji w ramach lokalnej polityki społeczno-ekonomicznej zastosowanej w projekcie.

Analiza:
1) wpływu projektu na lokalne procesy gospodarcze i społeczne;
2) wpływu projektu na poziom cyfryzacji społeczeństwa Opolszczyzny;
3) wpływu projektu na działalność naukową (impuls do badań i poprawienia metod analitycznych dla oceny jakości powietrza) oraz innowacji.

Podczas realizacji projektu dane i informacje odzwierciedlające wpływ projektu na lokalną gospodarkę i populację zostaną zebrane z określonych źródeł i badań.

Ocena lokalnego wpływu społeczno-gospodarczego projektu zostanie przeprowadzona dwukrotnie.
Raporty będące produktem działania będą miały formę badania konsolidującego dane i wyniki w okresie realizacji projektu. Przeanalizowane będą poszczególne informacje tj.: zmiana współczynnika zachorowalności, bezpośredni lub pośredni wzrost zatrudnienia u producentów odnawialnych źródłach energii, dostawców energii i oraz dostawców usług IT, a także wzmocnienie działań mających na celu zapewnienie dodatkowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

 

C5 Monitoring i pomiar wskaźników rezultatu

 

Działanie będzie skoncentrowane na monitorowaniu i pomiarach realizacji wskaźników zawartych w KPI np:

 • redukcja dwutlenku węgla – 60 000 ton/rok
 • redukcja emisji pyłu PM10 – 400 ton/rok;
 • redukcja emisji pyłu PM2.5 – 390 ton/rok;
 • redukcja B(a)P – 0,2 ton/rok.

 

D1 Planowanie i realizacja rozpowszechniania wiedzy i wyników projektu

 

Działanie zostanie zrealizowane poprzez:

 • opracowanie i wykonanie strony internetowej projektu wraz z odpowiednią zawartością;
 • zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych o projekcie;
 • opracowanie i realizacja filmów promujących projekt i jego wyniki;
 • opracowanie raportu dla laika;
 • realizacja promocji projektu i działań w mediach lokalnych (w miejscowościach współbeneficjentów gminnych) w lokalnym radiu, w reklamach telewizyjnych (w tym poprzez transmisje spotowe).

W ramach działania zostanie zorganizowanych szereg spotkań, w tym m.in.:

 • jednodniowe spotkania koordynacyjne w Opolu w siedzibie UMWO, których będzie 12 w całym okresie trwania projektu;
 • jednodniowa konferencja w Opolu – otwierająca projekt;
 • jednodniowa konferencja – podsumowująca projekt, na której zostaną podsumowane zrealizowane cele projektu;
 • jednodniowe forum w Opolu – rozpowszechniające wyniki projektu.

D2 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE i innymi projektami w zakresie zarządzania jakością powietrza

Jednym z istotniejszych zadań w projekcie będzie tworzenie sieci z innymi projektami LIFE i innymi projektami w zakresie zarządzania jakością powietrza.

W tym celu planowane są aktywne działania w zakresie organizacji konferencji, jak i uczestniczenia w innych konferencjach na ten temat.

W ramach realizacji działania zostanie zorganizowana:

 • dwudniowa konferencja z partnerami czeskimi w Ostrawie;
 • dwudniowa konferencja z partnerami czeskimi w Ołomuńcu;
 • konferencja w Unii Europejskiej prezentująca wyniki projektu;
 • dwudniowa konferencja w Opolu podsumowująca projekt.

 

E1 Zarządzanie projektem

 

Logika projektu zakłada, że wszystkie elementy w nim zawarte: edukacja, informacja, wpływa na politykę poprawy jakości powietrza poprawi świadomość grup docelowych, zwiększy zainteresowanie, kompetencje i zaangażowanie w zakresie wymiany nielogicznych źródeł ogrzewania. W rezultacie nastąpi wzrost inwestycji (tj. wymiana wysokoemisyjnych, nieekologicznych kotłów).

Brakującym elementem zwiększającym dynamikę zmian nie są już zachęty finansowe, lecz zmniejszenie barier w zakresie świadomości i kompetencji oraz zwiększenie skuteczności działań administracyjnych i zarządczych. Odpowiedzią na te aspekty są działania przewidziane w projekcie.

Funkcje zarządzające i nadzorcze w projekcie sprawować będą:

 • kierownik projektu – zadaniem będzie prowadzenie całego projektu. Kierownik Projektu posiada duże doświadczenie w realizowaniu projektów, co jest podstawowym założeniem sprawnej realizacji procedur zarządzania;
 • wojewódzki koordynator POP – osoba, którego stałym zadaniem będzie ścisła współpraca z 42 gminnymi koordynatorami POP.

Struktura zarządzania zapewnia właściwą realizację działań przewidzianych w ramach projektu, jego koordynację, zarządzanie i nadzór. Wdrożenie struktury zarządzania jest dodatkowo wspierane przez Komitet Sterujący Projektem LIFE.

 

E2 Powołanie i prace Komitetu Sterującego Projektem

 

Jednym z kluczowych działań realizowanych w ramach Projektu jest powołanie Komitetu Sterującego. Komitet działa jako zespół doradczy składający się z przedstawicieli jednostek, instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę powietrza lub odpowiadających za wykonywanie zadań związanych z ochroną powietrza.

Komitet Sterujący będzie spotykał się średnio raz na 3 miesiące. Na spotkaniach Komitetu Sterującego prezentowane będą, przez kierownika projektu, informacje dot. realizacji projektu oraz postępów prac. Prezentacja postępów w realizacji projektu będzie podlegać ocenie Członków Komitetu Sterującego. Do zadań Komitetu Sterującego również będzie należeć m.in. aprobacja zakresu działań na kolejny okres. Udział w Komitecie Sterującym będzie potwierdzeniem formalnej komunikacji w projekcie, w ramach której będą przekazywane m.in. raporty, sprawozdania, wyniki audytów projektu oraz notatki ze spotkań.

 

E4 Przygotowanie Planu After LIFE

 

Plan After LIFE wskaże, jakie działania należy przeprowadzić po zakończeniu projektu, aby zachować jego zrównoważony rozwój, kto i za co będzie odpowiedzialny oraz jakie będą źródła finansowania – w ramach całego wdrożonego systemu oraz w ramach poszczególnych 42 gmin będących współbeneficjentami projektu, a także partnerów czeskich.

Plan After-LIFE będzie również regulował kwestie organizacyjne dotyczące przeniesienia elementów projektów (narzędzia, dane, dokumenty i metodologie), które będą stanowić zestaw wyników projektu przeznaczonych do skalowania i transferu do grup docelowych.

Plan After-LIFE będzie zawierał zalecenia dotyczące wykorzystania zdobytego doświadczenia do zdefiniowania standardu i zakresu inwentaryzacji niskoemisyjnej. Wtedy może być również możliwe zalecenie wprowadzenia zasad powiązania praw ubiegania się o wsparcie finansowe z przekazaniem danych o źródle emisji.

Współpraca