Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Deklaracja dostępności

Departament Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: powietrze.opolskie.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-07.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Tańczuk, t.tanczuk@opolskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 880448700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres: rpo.gov.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie procedury wnioskowo-skargowej jest: Tomasz Tańczuk, tel. +48 880 448 700, e-mail: t.tanczuk@opolskie.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-03-31.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-867 Opole, ul. Hallera 9
Tel.: 77 44 29 310
Faks:
E-mail: dos@opolskie.pl
Strona internetowa: https://powietrze.opolskie.pl/

Dostępność architektoniczna

Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego są zlokalizowane w następujących obiektach na terenie miasta Opola:

 1. przy ul. Piastowskiej 12 - (Referat Administracji; Referat Zamówień Publicznych – DOA; Biuro Bezpieczeństwa; Referat Organizacji i Rozwoju Personalnego – DOA; Referat Prawny – DOA; Biuro Skarbu Województwa; Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych; Stanowisko Pracy BHP;), w zakresie dostępności architektonicznej:
 • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków - z uwagi na brak dźwigu osobowego na I, II i II piętro budynku, gdzie ulokowane są biura UMWO, osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik UMWO do obsługi ww. osoby,
 • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - jest platforma (winda) schodowa dla wózka inwalidzkiego zamontowana na schodach za wejściem do budynku. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, jest tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji,
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. przy ul. Piastowskiej 13 - (Biuro Skarbu Województwa; Referat Prawny – DOA; Skarbnik Województwa Opolskiego; Departament Finansów;), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – osoby ze szczególnymi potrzebami za pomocą instalacji przywoławczej – domofonu (usytuowanego przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu) przywołują pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osoby, lub osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik UMWO do obsługi ww. osoby
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – jak w pkt a),
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu jest instalacja przywoławcza – domofon, z opisanymi komórkami (sekretariat, referat) usytuowanymi w obiekcie,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. przy ul. Piastowskiej 14 - (Zarząd Województwa Opolskiego; Gabinet Marszałka; Departament Organizacyjno–Administracyjny) w zakresie dostępności architektonicznej:
  • W budynku przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu (będącym własnością Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego), UMWO wynajmuje pomieszczenia biurowe usytuowane na I piętrze. Budynek przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu jest administrowany przez Opolski Urząd Wojewódzki i wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są umieszczone na stronie BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 3. przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek - (Departament Cyfryzacji; Biuro Sejmiku; Kancelaria Ogólna – DOA;), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – do obiektu jest dostęp bezkolizyjny na obie kondygnacje budynku: do przyziemia od strony parkingu od ulicy Barlickiego i na parter od strony parkingu przy Wieży Piastowskiej; w obiekcie znajduje się dźwig osobowy pomiędzy kondygnacjami; osoby ze szczególnymi potrzebami na poziom przyziemia budynku mają dostęp z poziomu terenu. Z poziomu przyziemia na poziom parteru (i odwrotnie) osoby te mogą przemieszczać się windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – jak w pkt a); w obiekcie (na parterze) jest pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami; wejście do budynku (na parterze) wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony (czynnym całodobowo) pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku.
 4. przy ul. Ostrówek 5-7 - Budynek czasowo niedostępny - w trakcie remontu kapitalnego.
 5. przy ul. Piastowskiej 17 - (Departament Edukacji i Rynku Pracy; Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • W budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu (będącym własnością Instytutu Śląskiego w Opolu), UMWO wynajmuje pomieszczenia biurowe usytuowane na I i na II piętrze. Dla budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są umieszczone na stronie BIP Instytutu Śląskiego w Opolu.
 6. przy ul. N. Barlickiego 17 - (Biuro Kontroli i Audytu;), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego usytuowanego w przyziemiu budynku – bezkolizyjny dostęp z poziomu terenu,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - w przyziemiu budynku jest punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osób,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście w przyziemiu budynku.
 7. przy ul. gen. J. Hallera 9 - (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; Departament Zdrowia i Polityki Społecznej; Departament Ochrony Środowiska; Departament Infrastruktury i Gospodarki; Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej;), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – budynek skład się z trzech segmentów A, B i C. Segment C posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje tego segmentu; segmenty A i B nie są wyposażone w dźwigi osobowe; na poziom parteru budynku (segmenty „A”, „B” i „C”) osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do segmentu „C”.
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – jak w pkt a); w obiekcie (na parterze segmentu „C”) jest pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – w segmencie „A” jest punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się obsługi ww. osób; przy wejściu do budynku, na parterze w segmencie „C” jest umieszczona na ścianie informacja na temat rozkładu departamentów i biur w budynku,
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze w budynku.
 8. przy ul. S. Żeromskiego 3 - (Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu; Departament Kultury Sportu i Turystyki; Referat Geodezji i Kartografii – DRP;), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – brak specjalnie przystosowanego dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru budynku, gdzie usytuowana jest winda i punkt ochrony budynku,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie ale dopiero od parteru budynku,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; pracownik ochrony przywołuje pracownika UMWO, który podejmie się na parterze obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (tym, które mają możliwość dostać się na parter budynku),
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze w budynku.
 9. przy ul. Krakowskiej 38 - (Departament Koordynacji Programów Operacyjnych), w zakresie dostępności architektonicznej:
  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – do budynku jest bezkolizyjny dostęp wejściem głównym z poziomu terenu;
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych – w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie; w części podziemnej jest parking dla samochodów z miejscem postojowym dla osób ze szczególnymi potrzebami; w obiekcie (na I, II i III piętrze) są pomieszczenia WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku;
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – jest taka możliwość,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejścia na parterze w budynku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zapewnienia należytej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego określił zasady dostępu do swoich usług, które są dostępne na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2016/09/informacja-dotyczaca-wdrozenia-ustawy-o-jezyku-migowym-i-innych-srodkach-komunikowania-sie/Współpraca