Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

CELE PROJEKTU

 

Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, środowisko i klimat. Odpowiada ono za około 440 000 przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej, a szacowany koszt dla społeczeństwa wynosi od 330 do 940 miliardów euro. Według danych Komisji Europejskiej co roku 44 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Również w województwie opolskim wartości graniczne jakości powietrza zostały przekroczone od wielu lat. Ocena jakości powietrza atmosferycznego pokazują, że PM10, PM2,5 i docelowe poziomy benzo [a] pirenu (BaP) zostały przekroczone, zarówno w strefie miasto Opole, jak i strefie opolskiej. Głównym źródłem przekroczeń PM10, PM2,5 i BaP jest indywidualne ogrzewanie gospodarstw domowych.

 

Projekt LIFE AQP pn. „WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

 

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około    3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne  z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do grudnia 2024 r.

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest:

 

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

  1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
  2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU obejmują:

 

  1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
  2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
  3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
  4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
  5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
  6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

Współpraca