Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

Poprawa Jakości Powietrza w Województwie Opolskim

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2023 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin, a następnie informacje te zawarł w wojewódzkim raporcie z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2023. Raport ten w dniu 26 kwietnia br. został przekazany do Zarządu Województwa Opolskiego. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

 

Jak wynika z opublikowanego Raportu Oceny Jakości Powietrza za 2023 rok dla Województwa Opolskiego nastąpił znaczny spadek stężeń zanieczyszczeń pyłowych, w województwie opolskim w porównaniu z rokiem 2022. W roku 2023 na całym obszarze województwa opolskiego, dotrzymane zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

 

Poprawa jakości powietrza w roku 2023 jest wypadkową działań na rzecz ochrony powietrza oraz bardzo korzystnych warunków meteorologicznych.

 

Więcej informacji w artykule i raporcie.

 

Cały artykuł – https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11933

Raport za 2023 r. – https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/2003

Współpraca