Projekt „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.pl) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Logo NFOŚiGW Opolskie z czystym powietrzem Logo Life

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA I O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 09.01.2024 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiatach: miasto Opole, krapkowickim i nyskim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach zlokalizowanych w Opolu przy ul. Koszyka wyniosło 141,9 µg/m3, Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 109,7 µg/m3 i  Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 137,8 µg/m3.

Prognozuje się wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 10.01.2024 r. na terenie województwa opolskiego w powiatach: miasto Opole, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim i nyskim oraz poziomu informowania w powiatach: brzeskim, głubczyckim i oleskim.


Data wystąpienia 10.01.2024 r.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

Źródła danych:

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11426

Współpraca